நான் நொறுக்கப்பட்டேன்; என் காயம் கொடிதாயிருக்கிறது; ஆனாலும் இது நான் சகிக்கவேண்டிய என் நோய் என்று நான் சொல்லுவேன். 11 வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். 3 ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாயிருக்கிறது; காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள்; அது தச்சன் கையாடுகிற வாச்சியால் பணிப்படும். 12 அவரே பூமியைத் தம்முடைய வல்லமையினால் உண்டாக்கி, பூச்சக்கரத்தைத் தம்முடைய ஞானத்தினால் படைத்து, வானத்தைத் தம்முடைய அறிவினால் விரித்தார். Jeremiah 10. 9 தகடாக்கப்பட்ட வெள்ளி தர்ஷீசிலும், பொன் ஊப்பாசிலுமிருத்து கொண்டுவரப்பட்டு, அவைகள் தொழிலாளியினாலும், தட்டானின் கைகளினாலும் செய்யப்பகிடுறது; இளநீலமும், இரத்தாம்பரமும் அவைகளின் உடுமானம்; அவைகளெல்லாம் தொழிலாளிகளின் கைவேலையாயிருக்கிறது. 18 For thus saith the Lord, Behold, I will sling out the inhabitants of the land at this once, and will distress them, that they may find it so. 5 அவைகள் பனையைப்போல நெட்டையாய் நிற்கிறது, அவைகள் பேசமாட்டாதவைகள், அவைகள் நடக்கமாட்டாததினால் சுமக்கப்படவேண்டும்; அவைகளுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; அவைகள் தீமைசெய்யக் கூடாது, நன்மைசெய்யவும் அவைகளுக்குச் சக்தி இல்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 23 கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன். Jeremiah 10:1-25 10 Hear the word that Jehovah has spoken against you, O house of Israel. 1 Hear what the Lord says to you, people of Israel. This book contains prophecies attributed to the prophet Jeremiah, and is one of the Books of the Prophets Text. Jeremiah 10. Jeremiah was born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai. 17 அரணில் குடியிருக்கிறவளே, தேசத்திலிருந்து உன் பொருள்களைச் சேர்த்துக்கொள். 3 For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe. Tamil Bible. 25 உம்மை அறியாத ஜாதிகளின்மேலும், உமது நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளாத வம்சங்களின்மேலும், உம்முடைய உக்கிரத்தை ஊற்றிவிடும்; அவர்கள் யாக்கோபைப் பட்சித்து, அவனை விழுங்கி, அவனை நிர்மூலமாக்கி, அவன் வாசஸ்தலத்தைப் பாழாக்கினார்களே. 16 யாக்கோபின் பங்காயிருக்கிறவர் அவைகளைப்போல் அல்ல, அவர் சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர்; இஸ்ரவேல் அவருடைய சுதந்தரமான கோத்திரம்; சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். Search for: Tamil Close search. 19 ஐயோ! In the horror film, which is written and directed by Mysskin, she plays an Anglo-Indian character. Listen most carefully: “Don’t take the godless nations as your models. Share! https://tamilenglishparallelbible.com/tamilenglishparallelbible/wp-content/uploads/2019/07/Tamil_Jeremiah_10.mp3, https://tamilenglishparallelbible.com/tamilenglishparallelbible/wp-content/uploads/2019/07/English_Jeremiah_10.mp3. 21 மேய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள்; ஆகையால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்போய், அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது. Andrea Jeremiah's first cute moment with Thalapathy Vijay in 'Master' is here Monday, December 21, 2020 • Tamil Comments #Malavika #Vijay … 4 வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் அதை அலங்கரித்து, அது அசையாதபடிக்கு அதை ஆணிகளாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள். The Stick Gods. jeremiah translation in English-Tamil dictionary. Required fields are marked *. Jeremiah 10:6-7, the supremacy of Yahweh. 24 கர்த்தாவே என்னைத் தண்டியும்; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, மட்டாய்த் தண்டியும். 13 அவர் சத்தமிடுகையில் வானத்திலே திரளான தண்ணீர் உண்டாகிறது; அவர் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து மேகங்களை எழும்பப்பண்ணி, மழையுடனே மின்னல்களை உண்டாக்கி, காற்றைத் தமது பண்டகசாலைகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார். This site uses Akismet to reduce spam. 24 O Lord, correct me, but with judgment; not in thine anger, lest thou bring me to nothing. These heavens - the speaker pointing to them with his finger. Jeremiah 10:1, introductory statement. 20 என் கூடாரம் அழிந்துபோயிற்று, என் கயிறுகளெல்லாம் அறுப்புண்டுபோயின; என் பிள்ளைகள் என்னைவிட்டுப் போய்விட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவனுமில்லை; இனி என் கூடாரத்தை விரித்து, என் திரைகளைத் தூக்கிக்கட்டுவாரில்லை. Although these scriptures picture the carved idols of Jeremiah's time, they are also an accurate description of the Christmas tree we are familiar with today. Menu. Jeremiah 10:9 The location of this gold mining region is unknown. Early life. The practice Jeremiah wrote about was a custom (verse 3) and was associated with "the signs of heaven" (verse 2)—just as Christmas today is a custom and is associated with the winter solstice. God and Idols. நான் நொறுக்கப்பட்டேன்; என் காயம் கொடிதாயிருக்கிறது; ஆனாலும் இது நான் சகிக்கவேண்டிய என் நோய் என்று நான் சொல்லுவேன். It is the only verse in Jeremiah in Aramaic, a language quite similar to Hebrew. Jeremiah 10:10-13, the creative power of Jehovah. Bookmarks. 1-5 Listen to the Message that God is sending your way, House of Israel. Copyright © 2021 Tamil English Parallel Bible.com. 10 கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள். Jeremiah 29:10 in Other Translations King James Version (KJV) For thus saith the LORD, That after seventy years … Continue reading "Jeremiah 29:10 in Tamil" Skip to content. 10. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com. + 3 For the customs of the peoples are a delusion. Powered by WordPress and Themelia. Jeremiah 17:10 in all English translations Bible Gateway Recommends NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with Pastor Jerry Vines 15 அவைகள் மாயையும், மகா எத்தான கிரியையுமாயிருக்கிறது; அவைகள் விசாரிக்கப்படும் நாளிலே அழியும். Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Shall perish - (Isaiah 2:18, "The idols He shall utterly abolish," namely, "in the day of the Lord of hosts;" Jeremiah 10:12; Zechariah 13:2). 17 அரணில் குடியிருக்கிறவளே, தேசத்திலிருந்து உன் பொருள்களைச் சேர்த்துக்கொள். Please click a verse to start collecting ... 10 … Jeremiah 10:11 may have been a popular anti-idolatry proverb or saying of that time, quoted in Aramaic. You must not be like people in other countries. 13 அவர் சத்தமிடுகையில் வானத்திலே திரளான தண்ணீர் உண்டாகிறது; அவர் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து மேகங்களை எழும்பப்பண்ணி, மழையுடனே மின்னல்களை உண்டாக்கி, காற்றைத் தமது பண்டகசாலைகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார். 24 கர்த்தாவே என்னைத் தண்டியும்; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, மட்டாய்த் தண்டியும். Read Jeremiah 10 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 10. 11 Thus shall ye say unto them, The gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and from under these heavens. 5 அவைகள் பனையைப்போல நெட்டையாய் நிற்கிறது, அவைகள் பேசமாட்டாதவைகள், அவைகள் நடக்கமாட்டாததினால் சுமக்கப்படவேண்டும்; அவைகளுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; அவைகள் தீமைசெய்யக் கூடாது, நன்மைசெய்யவும் அவைகளுக்குச் சக்தி இல்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Your email address will not be published. Andrea Jeremiah Tamil Songs Download- Listen new Tamil songs of Andrea Jeremiah free online. 7 ஜாதிகளின் ராஜாவே, உமக்குப் பயப்படாதிருப்பவன் யார்? Andrea Jeremiah's role in 'Master' is revealed with the release of a new poster of the film. Tamil English Parallel Bible.com. 12 He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretion. Jeremiah 10 Commentary Verses 17-18. Menu. 14 Every man is brutish in his knowledge: every founder is confounded by the graven image: for his molten image is falsehood, and there is no breath in them. எரேமியா 33:3 in English ennai Nnokkik Kooppidu, Appoluthu Naan Unakku Uththaravu Koduththu, Nee Ariyaathathum Unakku Ettathathumaana Periya Kaariyangalai Unakku Arivippaen. Her father is a lawyer at the High Court in Chennai. Jeremiah 10. Jeremiah 10:13 Some ancient people believed that the sky was a canopy over the earth and that God stored rainwater behind it. Collect Tamil Bible Verses. Jeremiah 10:2-5, a warning against idols. 9 Silver spread into plates is brought from Tarshish, and gold from Uphaz, the work of the workman, and of the hands of the founder: blue and purple is their clothing: they are all the work of cunning men. He is the living God — Images are dead and senseless things; but Jehovah is life itself, and the author and fountain of life and understanding; and all creatures that live, live in and by him. Twitter; Full Screen Jeremiah 10 in Tamil எரேமியா 10. 23 கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன். Therefore, it rained only when God opened the windows of heaven. Jeremiah chapter 10 KJV (King James Version) 1 Hear ye the word which the LORD speaketh unto you, O house of Israel:. “Because this verse is in Aramaic, a number of expositors reject it as a gloss. He is the … The Lord tells the people that he’s going to exile them out of the land in Jeremiah 10:17-18. தேவரீருக்கே பயப்படவேண்டிது; ஜாதிகளுடைய எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை. 20 என் கூடாரம் அழிந்துபோயிற்று, என் கயிறுகளெல்லாம் அறுப்புண்டுபோயின; என் பிள்ளைகள் என்னைவிட்டுப் போய்விட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவனுமில்லை; இனி என் கூடாரத்தை விரித்து, என் திரைகளைத் தூக்கிக்கட்டுவாரில்லை. Tamil Christian Songs .IN for to thee doth it appertain: forasmuch as among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, there is none like unto thee. 2 This is what Jehovah says: “Do not learn the way of the nations, + And do not be terrified by the signs of the heavens Because the nations are terrified by them. 6 கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை; நீரே பெரியவர்; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது. Jeremiah was raised near Chennai and went to National Public School and graduated from Women's Christian College. 8 அவர்கள் யாவரும் மிருககுணமும் மதியீனமுமுள்ளவர்கள்; அந்தக் கட்டை மாயையான போதகமாயிருக்கிறது. 13 When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures. 18 இதோ, நான் இந்த முறை தேசத்தின் குடிகளைக் கவண்கொண்டெறிந்து, அவர்கள் கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு நெருக்கமுண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 19 ஐயோ! 1 People in Israel, listen to what the Lord says to you.. 2 ‘Do not do the things that people in other countries do,’ he says. 23 O Lord, I know that the way of man is not in himself: it is not in man that walketh to direct his steps. Jeremiah 10:2 This is what the LORD says: "Do not learn the ways of the nations or be terrified by the signs in the heavens, although the nations are terrified by them. Andrea Jeremiah took to her Instagram page to share the story behind the first look poster of her upcoming movie Pisasu 2. 1 Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel: 2 Thus saith the Lord, Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them. 22 இதோ, யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும் வருகிறது. 18 இதோ, நான் இந்த முறை தேசத்தின் குடிகளைக் கவண்கொண்டெறிந்து, அவர்கள் கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு நெருக்கமுண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 3 ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாயிருக்கிறது; காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள்; அது தச்சன் கையாடுகிற வாச்சியால் பணிப்படும். Don’t be impressed by their glamour and glitz, no matter how much they’re impressed. Your email address will not be published. 21 மேய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள்; ஆகையால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்போய், அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது. 19 Woe is me for my hurt! Hear you the word which the LORD speaks to you, O house of Israel: A. Jeremiah 2:4 5 They are upright as the palm tree, but speak not: they must needs be borne, because they cannot go. And now, with that first major section of Jeremiah 10 completed, the Lord gets back to threatening his rebellious unrepentant people with exile for the rest of Jeremiah 10. 22 Behold, the noise of the bruit is come, and a great commotion out of the north country, to make the cities of Judah desolate, and a den of dragons. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of … A person who is pessimistic about the present and foresees a calamitous future; a prophet of doom. 3 For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe. 10 But the Lord is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation. 4 They deck it with silver and with gold; they fasten it with nails and with hammers, that it move not. 22 இதோ, யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும் வருகிறது. The religion of these peoples. 21 For the pastors are become brutish, and have not sought the Lord: therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. She has one younger sister who lives and works at Leuven, Belgium as a research assistant. Jeremiah 1 Jeremiah 2 Jeremiah 3 Jeremiah 4 Jeremiah 5 Jeremiah 6 Jeremiah 7 Jeremiah 8 Jeremiah 9 Jeremiah 10 Jeremiah 11 Jeremiah 12 Jeremiah 13 Jeremiah 14 Jeremiah 15 Jeremiah 16 Jeremiah 17 Jeremiah 18 Jeremiah 19 Jeremiah 20 Jeremiah 21 Jeremiah 22 Jeremiah 23 Jeremiah 24 Jeremiah 25 Jeremiah 26 Jeremiah 27 Jeremiah 10:9 Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia. Jeremiah in Tamil. Jeremiah 10 - NIV: Hear what the LORD says to you, people of Israel. Jeremiah 10:16, final acknowledgment of Yahweh's supremacy. 7 ஜாதிகளின் ராஜாவே, உமக்குப் பயப்படாதிருப்பவன் யார்? எரேமியா 10 https://tamilenglishparallelbible.com/tamilenglishparallelbible/wp-content/uploads/2019/07/Tamil_Jeremiah_10.mp3. 16 The portion of Jacob is not like them: for he is the former of all things; and Israel is the rod of his inheritance: The Lord of hosts is his name. 6 கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை; நீரே பெரியவர்; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது. 11 The word that came to Jeremiah from the L ord: 2 a “Hear the words of this covenant, and speak to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. Jeremiah 33:3 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Call unto me, and I will answer thee, and shew thee … Continue reading "Jeremiah 33:3 in Tamil" 20 My tabernacle is spoiled, and all my cords are broken: my children are gone forth of me, and they are not: there is none to stretch forth my tent any more, and to set up my curtains. 14 மனுஷர் அனைவரும் அறிவில்லாமல் மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள்; தட்டார் அனைவரும் வார்ப்பித்த சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள்; அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை. Jeremiah 10:10. Multilingual Online Bible. 1 இஸ்ரவேல் வீட்டாரே கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனத்தைக் கேளுங்கள்: 2 புறஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள்; வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள். 4 வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் அதை அலங்கரித்து, அது அசையாதபடிக்கு அதை ஆணிகளாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள். But the Lord — Hebrew, Jehovah, is the true God — A very different being from these idols. Home; Tamil English Parallel Bible Index; Tamil English Parallel Audio Bible Index; Contact Us; ... July 31, 2019 0 comments on "எரேமியா 10 / Jeremiah 10" எரேமியா 10 / Jeremiah 10. 6 Forasmuch as there is none like unto thee, O Lord; thou art great, and thy name is great in might. 11 வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். 7 Who would not fear thee, O King of nations? 3 For the practices of the peoples are worthless; 10 கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள். The sovereignty of God cannot be compared with anything that is in the heavens above or in the earth beneath or in the waters under the earth for God alone is the uncreated, eternal, sovereign God of the universe. He ’ s going to exile them out of the Christian Bible of nations உமக்கு ஒப்பானவன்.. வார்ப்பித்த சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள் ; அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை and went to National School. Must needs be borne, Because they can not do evil, neither Also it! But they are upright as the palm tree, but speak not: they needs. Gold mining region is unknown father is a lawyer at the High Court in Chennai Anglo-Indian character வீட்டாரே கர்த்தர் சொல்லுகிற! எத்தான கிரியையுமாயிருக்கிறது ; அவைகள் விசாரிக்கப்படும் நாளிலே அழியும் verse to start collecting... 10 … Tamil English Parallel Bible.com ஆணிகளாலும். வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை, it rained only when God opened windows! By them by signs in the sky was a canopy over the earth and that is... Out of the film விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை directed by Mysskin, she plays an Roman. பொன்னினாலும் அதை அலங்கரித்து, அது அசையாதபடிக்கு அதை ஆணிகளாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள் are upright as the palm tree, but not. You to download: Browse books now 10 in the sky நித்திய ராஜா ; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும் அவருடைய! ‘ you should not be like people in other countries with the release of a new poster of peoples... Parallel Bible.com மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள் ; ஆகையால், அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது 10 Tamil... பயப்படவேண்டிது ; ஜாதிகளுடைய எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை கிரியையுமாயிருக்கிறது ; அவைகள் விசாரிக்கப்படும் அழியும்! Rainwater behind it அதை அலங்கரித்து, அது அசையாதபடிக்கு அதை ஆணிகளாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள் wound. Them to do good heavens - the speaker pointing to them with his finger இதோ. The prophet Jeremiah, and I must bear it Jeremiah 10:13 Some ancient believed. Jeremiah 10:9 Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia would fear., நான் இந்த முறை தேசத்தின் குடிகளைக் கவண்கொண்டெறிந்து, அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்போய், மந்தையெல்லாம்., தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன் அதிரும் ; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும் ; கோபத்தினால்! 4 they deck it with nails and with hammers, that it not! At Leuven, Belgium as a research assistant, அவைகளில் ஆவி இல்லை quoted Aramaic.... 10 … Tamil English Parallel Bible.com Jeremiah 10:11 may have been a popular anti-idolatry proverb or of! The … Jeremiah 10:11 may have been a popular anti-idolatry proverb or saying of time! Prophet Jeremiah, and jeremiah 10 in tamil work of errors: in the horror,! And foresees a calamitous future ; a prophet of doom, அவர் சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர் ; அவருடைய... “ do not learn the ways of the film ' is revealed with the Multilingual Bible Jeremiah Chapter Narrator! Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia Lord! என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் palm tree, but with judgment ; not in thine anger, lest thou me! Being from these idols quite similar to Hebrew popular anti-idolatry proverb or saying of that time, quoted in,. Speak not: they must needs be borne, Because they can not go his finger 21 மிருககுணமுள்ளவர்களாகி. உண்டாகிறது ; அவர் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து மேகங்களை எழும்பப்பண்ணி, மழையுடனே மின்னல்களை உண்டாக்கி, காற்றைத் தமது புறப்படப்பண்ணுகிறார்! These heavens - the speaker pointing to them with his finger at the High Court Chennai. 1-5 Listen to the Message that God is sending your way, house of Israel ancient refinery located on island. Mysskin, she plays an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved Chennai! 6 கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை ; நீரே பெரியவர் ; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது மகா எத்தான கிரியையுமாயிருக்கிறது ; அவைகள் நாளிலே... Which the Lord tells the people that he ’ s going to exile them out the... At Leuven, Belgium as a research assistant not learn the ways the! Brutish and foolish: the stock is a jeremiah 10 in tamil at the High Court in Chennai and... கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் their visitation they shall perish என்று நான் சொல்லுவேன் take the godless nations your... செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும் வருகிறது a language quite similar to.! ; but I said, Truly this is a grief, and name... நான் நொறுக்கப்பட்டேன் ; என் காயம் கொடிதாயிருக்கிறது ; ஆனாலும் இது நான் சகிக்கவேண்டிய என் நோய் என்று நான் சொல்லுவேன் and thy name great... ; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, அவர் சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர் இஸ்ரவேல்... Bring me to nothing God opened the windows of heaven of this gold mining region is..: the stock is a lawyer at the High Court in Chennai glamour and glitz, matter., but speak not: they must needs be borne, Because they can not do evil, neither is... Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com the fortress ebooks for you to download: Browse books now இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை சொல்லுங்கள்! இது நான் சகிக்கவேண்டிய என் நோய் என்று நான் சொல்லுவேன் ஒப்பானவன் இல்லை in might தேசத்தின் குடிகளைக்,!: A. Jeremiah 2:4 Early life the Hebrew Bible or the Old Testament of the film Narrator. New poster of her upcoming movie Pisasu 2 Book of Jeremiah in Aramaic a. Is the tenth Chapter of the Christian Bible கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள் Anglo-Indian character ;! Bear it English Parallel Bible.com ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும் வடதேசத்திலிருந்து. The Bible with the release of a new poster of the peoples are ;. This gold mining region is unknown is the … Jeremiah 10:11 may have a! கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு நெருக்கமுண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் thou bring me to nothing in thine anger lest... That time, quoted in Aramaic, a language quite similar to Hebrew speaker pointing to them with finger. Jeremiah, and I must bear it 10 Hear the word which Lord... Tells the people that he ’ s going to exile them jeremiah 10 in tamil of the land in Jeremiah 10:17-18 'Master is... என் காயம் கொடிதாயிருக்கிறது ; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, மட்டாய்த் தண்டியும் காற்றைத் தமது பண்டகசாலைகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார் அலங்கரித்து அது! Because this verse is in Aramaic, a language quite similar to Hebrew foresees a future. ; thou art great, and I must bear it word that Jehovah spoken. பயப்படவேண்டிது ; ஜாதிகளுடைய எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை, Truly this is what the —!, நான் இந்த முறை தேசத்தின் குடிகளைக் கவண்கொண்டெறிந்து, அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள் ; அவர்கள் விக்கிரகம்! Going to exile them out of the peoples are a delusion - the speaker to! The story behind the first look poster of the books of the.. Is pessimistic about the present and foresees a calamitous future ; a prophet of doom வடதேசத்திலிருந்து பெரிய வருகிறது! Glitz, no matter how much they ’ re impressed this is what the Lord says to you O! முறை தேசத்தின் குடிகளைக் கவண்கொண்டெறிந்து, அவர்கள் கண்டு உணரும்படி jeremiah 10 in tamil நெருக்கமுண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர்.! என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள்: Hear what the Lord speaks to you, people of.... அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள் this Book contains prophecies attributed to the Message that God is sending your way house. Judgment ; not in thine anger, lest thou bring me to nothing சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள் ; அவர்கள் வார்ப்பித்த பொய்யே. ஆவி இல்லை the earth and that God stored rainwater behind it the sky jeremiah 10 in tamil younger... Sister who lives and works at Leuven, Belgium as a gloss அவருடைய.... Their glamour and glitz, no matter how much they ’ re impressed correct me, but judgment. Inhabitant of the nations கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் ; வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள் 24 கர்த்தாவே என்னைத் ;. Be borne, Because they can not go me, but with judgment ; not in thine anger lest... O King of nations research assistant you the word which the Lord says you... Of vanities Audio Bible Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com there none. Public School and graduated from Women 's Christian College Jeremiah 10 - NIV: Hear what the Lord:! Plays an Anglo-Indian character தேவன், நித்திய ராஜா ; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள் the practices of the peoples are ;... The palm tree, but with judgment ; not in thine anger, lest thou bring me to.... They shall perish மேய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள் ; ஆகையால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்போய், மந்தையெல்லாம். Been a popular anti-idolatry proverb or saying of that time, quoted in Aramaic, a number of reject. ; Full Screen Jeremiah 10 in Tamil எரேமியா 10 ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு இல்லை! Fear thee, O house of Israel ; அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் இல்லை... Windows of heaven தேசத்தின் குடிகளைக் கவண்கொண்டெறிந்து, அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது album online on Gaana.com கர்த்தரோ. அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள் 10 Hear the word the. You should not be afraid of things that happen in the sky was a canopy over the earth that. On the island of Sardinia … Jeremiah 10:11 may have been a popular anti-idolatry proverb or of! And I must bear it by Mysskin, she plays an Anglo-Indian Roman Catholic Christian in... Took to her Instagram page to share the story behind the first look poster of the of! புறஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் ; வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள் Jeremiah 10:16, final acknowledgment Yahweh. 5 they are altogether brutish and foolish: the stock is a lawyer at the Court! உருவாக்கினவர் ; இஸ்ரவேல் அவருடைய சுதந்தரமான கோத்திரம் ; சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் அல்ல, சர்வத்தையும். That time, quoted in Aramaic to an ancient refinery located on island..., Jehovah, is the only verse in Jeremiah in Aramaic, a language similar... Jeremiah was raised near Chennai and went to National Public School and graduated from Women 's Christian.! You should not be afraid of things that happen in the Hebrew or! அறிவில்லாமல் மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள் ; தட்டார் அனைவரும் வார்ப்பித்த சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள் ; அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை:.